Označování a marking

Standartní nátěr na evropské frontě v závěru druhé světové války byl v olivově zeleném tónu (olive drab). Odstín barvy se však mnohdy změnil na základě působení povětrnostních vlivů a opotřebováním v běžném provozu. V zimních měsících v krajině pokryté sněhem byly tanky natírány bílou barvou, aby lépe splynuly s terénem. Hvězda a označení bílou barvou byla střídavě tlumena maskovacími nátěry. Z dobových fotografií z roku 1945 můžeme také zjistit, že byl markantní rozdíl v označování nejen mezi celými jednotkami, ale i uvnitř menších vojenských skupin. Za jeden z mnoha případu nám poslouží srovnání bílé pěticípé hvězdy u tanků 4. obrněné divize operující v jižních Čechách a 16. obrněné divize v západních Čechách. Zatím co 4. OD měla standartní označení, tj. hvězdy na korbách a věžích, většina tanků 16. OD byla v době příjezdu do ČSR bez tohoto označení. K patřičnému vylepšení došlo ihned po vyhlášení konce války, kdy byla mnohá pásová i kolová technika přebarvena a doplněna nápisy s pojmenováním strojů, „bojovými“ znaky a kódovým označením vojenských útvarů. Nedílnou součástí byl i systém kódů, který specifikoval příslušnost techniky k určité jednotce. Byl zpravidla umístěných na náraznících, nebo na korbě obrněné techniky a měl oficiální název „bumper code“. Systém sestával ze tří až čtyřech částí. První část od levé strany označovala armády, sbory a divize, druhá brigády,pluky a prapory a třetí obvykle na druhé straně nárazníku značila rotu a číslo vozidla v sestavě vyšší jednotky. Čísla byla arabská pouze sbory byly označeny římskými číslicemi. Aby označení nesplynula, byla oddělována pomlčkami. Abecední písmena zase označovala příslušnost vozidla k určité zbrani např.: – I Infantry (pěchota), F nebo FA Field Artillery (polní dělostřelectvo), C Cavalry (motorizovaná pěchota), E Engineers (ženisty), AB Airborne (výsadkové jednotky), M Medicine (zdravotní), R Reconnaissance (průzkumné) , TB Tank Baatalion (tankový prapor), TD nebo TDB Tank Destroyer Batalion (prapor samostatných protitankových děl), AA nebo AAA Antiaircraft Artillery (protiletadlové prapory), T Traffic (dopravní), HQ Headquartes (velitelské), A Army (armáda), P Policy (vojenská policie) atd. Nesmíme zapomenout ani na rovnostranný trojúhelník, který označoval obrněné divize a tankové prapory.

Několik názorných případů :

3 A 13 T Bn C 10 = 3. armáda,13 dopravní prapor, rota C, vozidlo č. 10

V 447 AA HQ 16 = V. sbor, 447 protiletecký prapor, vozidlo velitelství, č.16

4 Δ 35 Δ A 12 = 4. obrněná divize , 35 tankový prapor, rota A, vozidlo č.12

2 38 – I C 20 = 2. pěší divize, 38. pěší pluk, rota C, vozidlo č. 20

Identifikovat z bumper kódů příslušnost vozidla k určité jednotce byla jak pro nás, tak pro všechny zájemce, kteří se věnují studiu a bádání o americké armádě, velice cenným přínosem. Nakonec jsme ji plně využili při označení jednoho z našich klubových vozidel Jeepu. Za předlohu nám posloužila autentická dobová fotografie jeepu na Kamenném mostě v Písku z května 1945. Po zakoupení „vraku“ v naprosto dezolátním stavu čekal deset let, než jsme si opatřili výrobní dokumentaci a příslušné výkresy, vozidlo demontovali do posledního šroubku a započali s jeho rekonstrukcí. Prorezlé a zdemolované části karoserie nahradili na ohýbačce novými díly, veškerou elektrotechniku vyměnili novým originálním rozvodem a většinu opotřebovaných či chybějících součástek nahradili novými originálními díly. Źe to byl běh na „dlouhou trať“, s přemírou odpracovaných hodin a nemalou částkou finančních prostředků je na bíle dni. Ale dílo se zdařilo a nakonec z garáže vyjížděl jeep jako před 65 lety zcela nový z továrny Willys. To sami můžete posoudit na přiložených snímcích.


Originální fotodokument příjezdu velitelských jeepů 7. května 1945 na Kamenném mostě v Písku


Zrekonstruovaná plně provozuschopná „replika“ na stejném místě po více než šedesáti letech.

Vysvětlivky: Podle bumper code se jednalo o vozidlo 4. obrněné divize z  bojového uskupení CCA, velitelské vozidlo s pořadovým číslem 24 v sestavě vyšší jednotky (v tomto případě bojového uskupení CCA). Označení S-3 pod čelním sklem specifikuje, že se jednalo o vozidlo štábní operační sekce. Jako doplněk nese v levém rohu modrý nápis Agnes (Anežka) a v pravém rohu znak 4. OD. Za označením evidenčního čísla na kapotě je písmeno S, což značí, že vozidlo je vybaveno radiostanicí. Ještě zbývá doplnit, že ve žlutém kruhovém označení byla číslem označena mostní klasifikace (tu jsme později změnili, protože většinou jezdíme bez přívěsu).

A ještě několik fotografií jak se vozidlo „klubalo“ do dnešní podoby.

Po provedené rekonstrukci již stačilo pouze umístit výrobní štítek a vozidlo mohlo zaparkovat na náměstí v Písku a mezi ostatními veteránskými vozidly se jistě velice dobře vyjímalo. Připomenulo tak všem dnes již pomalu zapomenutou historii, kdy na svých kolech přivezlo občanům tolik toužebně očekávanou svobodu, mír a konec válečných let.

Podle platných dopravních předpisů byly stylově doplněny „blinkry“ a v případě potřeby i sklopná přední a zadní SPZ.

© Copyright BUDDIES Písek, 2011. Všechna práva vyhrazena.